Offentliggjort den

Banken har i dag offentliggjort sin periodemeddelelse dækkende perioden 1. januar til 30. september 2021. Resultatet for de første 9 måneder er meget tilfredsstillende. Resultatet før skat og efter skat udgør henholdsvis 67,8 mio. kr. og 52,6 mio. kr.

En høj aktivitet på flere af bankens forretningsområder, kombineret med kundernes gode økonomi og gunstige kursreguleringer af bankens fondsbeholdning, er årsagen til det flotte resultat i endnu et kvartal af 2021. Resultatet har medført, at det forventede resultat før skat for 2021 i oktober måned er opjusteret fra tidligere 65-70 mio. kr. til nu et resultat før skat i niveauet 70-80 mio. kr. Det er en forventning om fastholdelsen af en fortsat fornuftig basisindtjening og en god økonomi blandt bankens kunder samt de nuværende kursreguleringer, der giver anledning til opjusteringen. Efter de første 9 måneder af 2021 er der samlet set en tilbageførsel af nedskrivninger på 13,3 mio. kr., hvilket understreger den gode økonomi blandt bankens kunder.

Det opnåede resultat forrenter bankens egenkapital med 14,1 % pa.

Basisindtjeningen falder med 4,0 mio. kr. hvilket er helt i overensstemmelse med de forventninger, der blev offentliggjort i forbindelse med bankens årsrapport for 2020. “En god aktivitet omkring boligfinansiering og investeringer blandt bankens kunder i løbet af de første 9 måneder af dette år sikrer dog, sammen med renteindtægter af indlån, at basisindtjeningen fortsat er på et godt og tilfredsstillende niveau i banken,” fortæller bankdirektør Allan Aaskov.

Bankens samlede forretningsomfang øges fortsat og udgør nu 9,1 mia. kr. Stigningen på 720 mio. kr. gennem det seneste år er blandt andet drevet af indlån, øgede depotbeholdninger og garantistillelser. I lighed med den øvrige befolkning, så øger bankens kunder omfanget af indlån, og der bliver dermed også plads til øgede investeringer i værdipapirer.

Kapitalprocenten udgør 20,9 % ved udgangen af 3. kvartal 2021. Med en kapitaloverdækning på 5,1 % har banken et solidt kapitalgrundlag.

“COVID-19 pandemien har fortsat ikke i væsentligt omfang resulteret i tab på kundernes udlån og garantier. Vores kunder har generelt en god økonomi med fornuftig opsparing og et stigende disponibelt beløb. Men det skal dog tilføjes, at der fortsat er usikkerhed omkring en ny hverdag, efter at flere af de statslige støtteordninger er forlænget i starten af 2021, og først udfases i løbet af 2022. Endnu kender vi ikke de langsigtede kreditmæssige konsekvenser af COVID19-pandemien, afslutter Allan Aaskov, men vi har forsøgt at tage højde for udfordringerne ved at fortsat at fastholde de 18 mio. kr. i ledelsesmæssige skøn”.

Læs periodemeddelelsen her.