Indskydergaranti – dækningsregler fra 1. juni 2015

Garantiformuen dækker beløb på konti i pengeinstitutter i tilfælde af dettes konkurs med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000, dvs. ca. 750.000 kr.

Har du lån i samme pengeinstitut, og som er forfaldent til betaling, bliver det beløb du skylder trukket fra dine indlån, før du får dækning fra Garantiformuen.

Pensionskonti er dækket ubegrænset.

Indskud der har et socialt formål i henhold til lov, f.eks. arbejdsskadeerstatning eller personskadeerstatning eller erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond m.fl. er beskyttet op til EUR 150.000, dvs. ca. 1 mio. kr. i maksimalt 6 måneder fra de blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse er også beskyttet op til EUR 150.000, dvs. 1 mio. kr. i maksimalt 6 måneder fra de blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt til eller hovedsageligt skal bruges til andre formål end erhvervsmæssige, dækkes op til et beløb, der svarer til EUR 10 mio. kr., i op til 12 måneder fra beløbet indsættes på kontoen.

Hvem er dækket?
Garantiformuen dækker både privat- og erhvervskunder.

Hvis der er flere kontohavere til en konto, betragtes det som flere indskydere. Indeståendet på kontoen deles mellem kontohaverne og indgår i opgørelsen af det beløb, hver enkelt person kan få dækket af Garantiformuen.

Værdipapirer
Værdipapirer i eget depot, f.eks. i Værdipapircentralen, vil blive udleveret uafhængigt af pengeinstituttets konkurs. Såfremt pengeinstituttet ikke kan udlevere værdipapirerne dækker Garantiformuen med op til EUR 20.000 pr. investor.

Hvad dækkes ikke?
Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks, værdipapirer, herunder aktier, kapitalbeviser, garantbeviser og obligationer, der er udstedt af pengeinstituttet selv.

Indskud på særlige indlån der er foretaget inden 1. juni 2015
Indskud på særlige indlån er dækket ubegrænset også efter 31. maj 2015, men kun det beløb som står på kontoen pr. den 31. maj 2015. Det gælder ikke pensionskonto. Også indskud, der foretages på pensionskonti efter den 31. maj 2015, er dækket ubegrænset.

Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du f.eks. har oprettet en børneopsparing, vil kun det der står på kontoen den 31. maj 2015 fortsat være dækket fuldt ud. Indskud på kontoen efter 31. maj 2015 er dækket som almindeligt indskud.

Særlige indlån er f.eks. børneopsparingskonti, etableringskonti, skifteretskonti, uddannelsesopsparing og boligopsparing.

Betroede midler, der står på advokaters klientkonti pr. den 31. maj 2015, er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt, hvor de betroede midler udbetales eller overføres.

Hvordan skal du forholde dig, hvis der skal ske udbetaling fra Garantiformuen?
Umiddelbart efter pengeinstituttets konkurs vil du modtage en generel orientering om konkursen, og du vil hurtigst muligt modtage en oversigt over dit samlede mellemværende med pengeinstituttet og en vejledning om, hvad du skal gøre.

Mere information
Du kan læse mere om Garantiformuens dækningsregler på Finansielt Stabilitets hjemmeside.

Fra den 1. oktober 2010 er indskydere dækket af indskydergarantiordningen på op til 100.000 euro, svarende til cirka 750.000 kr., pr. indskyder, hvis indskyderens pengeinstitut går i betalingsstandsning eller kommer under konkursbehandling.

Det vil sige, at private bankkunder og virksomheder vil være sikret de første cirka 750.000 kr. på deres almindelige indlån. Visse konti dækkes dog fuldt ud. Det gælder de særlige indlån, som består af: rate- og kapitalpensioner, børne-, bolig- og uddannelses-, etablerings-, advokaters klient-, skifterets- vedrørende dødsbo under offentligt skifte, indskuds- i godkendte forvaltningsafdelinger i henhold til værgemålsloven og arveloven samt deponeringskonti i henhold til deponeringsloven.

Yderligere er indskud af købesum for fast privat ejendom, der indtil ni måneder (to år ved nybyggeri) fra indsættelsen på kontoen, fuld beskyttelse i henhold til garantiordningen. Det samme gør sig gældende for indskud af provenu fra realkreditlån i forbindelse med belåning af privat ejendom.

Garantien gælder pr. indskyder, så hvis fx et ægtepar begge er registreret som indehavere af kontoen, vil begge ægtefæller blive betragtet som selvstændige indskydere, og for deres andel være dækket op til cirka 750.000 kr. hver.

Indskuddet i forhold til garantien bliver beregnet efter et nettoprincip således, at krav på dækning opgøres efter fradrag af kundens forpligtelser over for pengeinstituttet.

Risikovillig kapital såsom bankaktier i det nødlidende pengeinstitut, garantbeviser mv. er ikke dækket af indskydergarantien, hvorimod andre værdipapirer i individuelt depot udleveres direkte til den registrerede ejer.

Eventuel yderligere information om indskydergarantiordningen kan findes på Finansielt Stabilitets hjemmeside.