Bankens bestyrelse tilstræber

Bestyrelsen sammensættes på en måde, som sikrer tilstede-værelsen af flest mulige af nedenstående kvalifikationer og kompetencer, således at der blandt bestyrelsens medlemmer er kompetencer indenfor de brancher, hvor banken har væsentlig disponering.

Bestyrelsen finder, at der skal være følgende kompetencer til rådighed:

 • Ledelseskompetence – ledelseserfaring, strategi, risikostyring, eksekvering og kontrol.
 • Bestyrelseskompetence – erfaring med bestyrelsesarbejde, forståelse og viden.
 • Forretningskompetence – evne til at omsætte ideer til forretning.
 • Økonomikompetence – evne til at forstå og respektere økonomiske forhold
 • Faglig kompetence – kendskab til den finansielle sektor og dens konkurrenceforhold.
 • Almen kompetence – indsigt i samfundsforhold, herunder erhvervslivets og den private sektors forhold.
 • Øvrige kompetencer – personlighed, herunder evne og vilje til at handle selvstændigt, ærligt og redeligt. Er tillige analytisk, har bred kontaktflade, organisatorisk indsigt, engagement og tid.
 • Særligt om bestyrelsesformandens kompetencer Denne person bør i tilslutning til de øvrige kompetencer have ledelseserfaring, erfaring med bestyrelsesarbejde, forretningsmæssig kompetence og økonomisk indsigt.
 • Særligt om revisionsudvalgsformandens kompetencer Denne person skal i tilslutning til de øvrige kompetencer opfylde kravene i bekendtgørelse om revisionsudvalg i finansielle virksomheder.
  Kvalifikationer og kompetencer kan både være opnået på baggrund af den enkelte persons uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller personlige erfaring.

Bestyrelsens fungerer samlet, hvorfor bestyrelsens samlede kompetencer vurderes som summen af alle medlemmers individuelle kompetencer.

Bestyrelsens sammensætning fastlægges herudover i henhold til fastsatte generelle og specifikke lovkrav og under hensyntagen til anbefalingerne om god selskabsledelse. Bestyrelsen tilstræber i den forbindelse, at bestyrelsens sammensætning er mangfoldig, herunder i relation til erfaring, køn og alder.

Indstilling af kandidater til valg på bankens repræsentantskab sker med udgangspunkt i disse principper.

Vedtaget på bestyrelsesmødet.

Nakskov, den 21. februar 2018.