Bankens bestyrelse tilstræber at:

 • Bestyrelsen sammensættes på en måde, som sikrer tilstedeværelsen af flest mulige af nedenstående kvalifikationer og kompetencer, således at der blandt bestyrelsens medlemmer er kompetencer indenfor de brancher, hvor banken har væsentlig disponering.

Bestyrelsen finder, at der skal være følgende kompetencer til rådighed:

 • Ledelseskompetence – ledelseserfaring, strategi, risikostyring, eksekvering og kontrol
 • Bestyrelseskompetence – erfaring med bestyrelsesarbejde, forståelse og viden
 • Forretningskompetence – evne til at omsætte ideer til forretning
 • Økonomikompetence – evne til at forstå og respektere økonomiske forhold
 • Faglig kompetence – kendskab til den finansielle sektor og dens konkurrenceforhold
 • Almen kompetence
  – indsigt i samfundsforhold
  – indsigt i erhvervslivets forhold -generelt og på brancheniveau
  – indsigt i den private sektors forhold
 • Øvrige kompetencer – personlighed, integritet, analytisk, bred kontaktflade, organisatorisk engagement og tid
 • Særligt om revisionsudvalgsformandens kompetencer
  Denne person skal i tilslutning til de øvrige kompetencer opfylde kravene i bekendtgørelse om revisionsudvalg i finansielle virksomheder.

Kvalifikationer og kompetencer kan både være opnået på baggrund af den enkelte kandidats uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller personlige plan.

Bestyrelsen fungerer samlet, hvorfor bestyrelsens samlede kompetencer vurderes som summen af alle medlemmers individuelle kompetencer.

Bestyrelsens sammensætning fastlægges herudover i henhold til fastsatte generelle og specifikke lovkrav og under hensyntagen til anbefalingerne om god selskabsledelse. Bestyrelsen tilstræber i den forbindelse, at bestyrelsens sammensætning er mangfoldig, herunder i relation til faglighed, erfaring, køn og alder.

Indstilling af kandidater til valg på bankens repræsentantskab sker med udgangspunkt i disse principper.

Vedtaget på bestyrelsesmødet.

Nakskov, den 15. november 2023.