Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som vi i Lollands Bank tager meget alvorligt. Vi arbejder derfor løbende for at leve op til lovgivningen, og dermed bidrage til, at Lollands Bank ikke bliver anvendt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Med udgangspunkt i det kendskab, vi har til vores kunder, arbejder vi løbende på at identificere mistænkelige forhold og underrette Sekretariatet for Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om disse.

Banken har en mellem til høj iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Banken er en lokalbank som primært udbyder klassiske bankprodukter, og vi har et indgående kendskab til vores kunder og markedsområde, hvilket vurderes at være en markant fordel i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Banken har til styring af hvidvaskområdet udnævnt bankens interne kontrolchef til hvidvaskansvarlig med de beføjelser som er angivet i Hvidvasklovens § 7 stk. 2. Yderligere er bankens direktør udpeget som det medlem af direktionen som har ansvar for gennemførsel af kravene i hvidvaskloven.

Bankens personale uddannes løbende i hvidvask og skal med mellemrum bestå en test.

Yderligere udvikles bankens forretningsgange og procedurer løbende, ligesom der foretages ændringer af kriterier i bankens automatiserede systemer baseret på de erfaringer banken har erhvervet.

Her spiller Lolland Banks edb-central ”BEC” en stor rolle i udvikling og implementering af systemer, som kan understøtte de løbende kontroller som foretages i banken.

Banken støtter ligeledes de initiativer der foretages af Finans Danmark i forbindelse med hvidvask og terrorfinansiering.

Ligeledes støtter vi op om de adfærdsprincipper, som er udarbejdet af Finanssektorens Hvidvask Taskforce.

Indberetninger
Banken behandler årligt ca. 10.000 systemmæssige alarmer og manuelle observationer fra bankens medarbejdere. Dette medfører ca. 200 – 250 indberetninger til SØIK om året.

De typiske alarmer udløses af kontante bevægelser, og det er da også disse bevægelser hvori der er mistanke om socialt bedrageri, momssvig, sort arbejde eller skatteunddragelse som fylder mest i indberetningerne.

Der er dog også stor fokus på bevægelser til og fra højrisikolande, og hændelserne i Ukraine og de efterfølgende sanktioner overfor Rusland, har medført en stramning af de eksisterende restriktive regler for overførsel og modtagelse af beløb fra sådanne lande.

Generelt vurderes alarmerne primært som værende relateret til hvidvask og banken foretager typisk få eller ingen indberetninger som har omhandlet terrorfinansiering.

Legitimation
Hvidvaskloven pålægger os, at vi løbende indhenter og registrerer legitimation på alle vores kunder. Det gælder både nye og eksisterende kunder – uanset om du har været kunde i banken længe. Du kan også blive bedt om at vise legitimation, når du sætter kontanter ind eller foretager andre kontante handlinger i banken. Finans Danmark har udgivet en folder, der fortæller lidt om, hvorfor vi nogle gange spørger efter ID.

Du kan læse folderen her.

Det kan virke underligt, når vi til tider beder om at se sygesikringskort og billedlegitimation – eller spørger, hvordan du bruger os som pengeinstitut. Men der er en god grund. Foreningen Lokale Pengeinstitutter har produceret en video, som fortæller hvorfor vi gør, som vi gør.

Se video her.

Spørgsmål og svar
Finanstilsynet har på deres hjemmeside samlet svarene på de spørgsmål, som de oftest modtager fra kunder i finansielle virksomheder, herunder banker. Du kan se spørgsmålene og svarene her.