Hvad er en Aktiesparekonto, og hvorfor er det en god idé?

Med en Aktiesparekonto sparer du besværet med indberetning af dit afkast og betaler en lavere skat af aktieafkast end ved normal investering i aktier.

Teknisk set består Aktiesparekontoen af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan indsætte op til 106.600 kr. i alt på kontoen, som du derefter kan investere i noterede aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser, der bliver registreret i depotet.

Der betales skat på 17 pct. af afkastet efter lagerprincippet, dvs. af udbytter samt realiserede og urealiserede avancer. Værdiforøgelsen af indestående på Aktiesparekontoen beskattes, mens værdifald (tab) fremføres og modregnes i fremtidige afkast. Skatten hæves på kontoen medio januar.

Aktiesparekontoen er et initiativ fra den danske regering til at styrke aktiekulturen i Danmark, så ejerskabet af virksomhederne bredes ud til flere danskere, og flere danskere får interesse i at investere i aktier.

Du kan alene investere frie midler – dvs. almindelig opsparing – med en Aktiesparekonto og ikke pensionsmidler eller midler i en virksomhed.

Vær opmærksom på, at investering i aktier er forbundet med både risiko samt depot- og handelsomkostninger. Det betyder, at du på kort tid kan tabe hele eller dele af det investerede beløb.

Et alternativ til investering i få enkeltaktier, kan derfor være aktiebeskattede investeringsforeninger, der typisk anbefaler en tidshorisont på 3 til 5 år og spreder investeringerne på forskellige brancher og lande ved investering i 30 til 70 aktier.

Risiko og omkostninger i Investeringsforeningerne er oplyst på investeringsforeningernes hjemmesider og handels- og depotomkostninger i Lollands Bank er oplyst i bankens prisliste.

Fra 1. januar 2020 kan aktier og andele i aktiebaserede investeringsselskaber, der har oplyst Skatteforvaltningen om at de er aktiebaseret, indgå på aktiesparekontoen, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19 B. Listen over aktiebaserede investeringsselskaber kan findes på skat.dk

Vil du vide mere om Aktiesparekontoen kan du kontakte en rådgiver i en af vores filialer.

Fakta ark
Aktiesparekonto
Antal konti I Lollands Bank kan der oprettes én Aktiesparekonto pr. person og du skal være fuldt skattepligtig i Danmark.
Indskud

Der kan maksimalt indskydes 106.600 kr. på kontoen (2023). Hvis der hæves på ordningen, kan der genindskydes i det omfang, at den samlede nettoindbetaling ikke overstiger loftet på 106.600 kr. (2023).

Uagtet loft for indbetaling, må der indbetales til dækning af en evt. skat på kontoen.

Renter Indestående på kontoen tilskrives ikke kreditrenter, men overtræk tilskrives debetrenter.
Anvendelse Du kan kun anvende en Aktiesparekonto til frie midler og ikke til pensionsmidler eller midler i en virksomhed.
Investeringsmuligheder Du kan investere i aktieindkomstbeskattede aktier og aktiebeskattede investeringsforeninger.
Som noget nyt kan akkumulerende fonde én gang årligt vælge, at de skal beskattes som aktieindkomst. Dermed er disse også godkendt til investering for midler på en Aktiesparekonto. Skat har på deres hjemmeside offentliggjort en liste med de fonde, som er godkendt.
Skat Skatten på afkast på Aktiesparekontoen er 17 pct. og opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. Det vil sige, at du årligt bliver beskattet af gevinster både på værdipapirer, du har solgt i årets løb, og værdipapirer du stadig er investeret i. Skatten hæves på kontoen medio januar måned.
Tab

Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i gevinster på Aktiesparekontoen i kommende år. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for Aktiesparekontoen.

Tab under ordningen kan ikke overføres til ægtefælle eller modregnes i andre aktieindtægter uden for ordningen.

Alder  Er du under 18 år skal handel med værdipapirer foregå via dine forældre.