Lollands Banks politik for samfundsansvar:

Lollands Bank har gennem sit mangeårige virke som lokalt pengeinstitut altid været bevidst om bankens samfundsmæssige ansvar.

Banken ser det som en helt naturlig del af sit forretningsgrundlag, at være med til at understøtte lokalområdets udvikling.

Banken ønsker at være en ansvarlig og værdiskabende bank, hvor der bevidst arbejdes på at skabe de bedste resultater for såvel aktionærer, kunder, medarbejdere og lokalsamfundet samt det omgivne miljø.

Kunder
Banken lægger stor vægt på den personlige kontakt og dialogen i mødet med bankens kunder. Banken ser det som sin for­nemmeste opgave at imødekomme kundernes behov for bankydelser, at yde en troværdig, forståelig og redelig rådgiv­ning og i øvrigt at gøre os fortjent til kundernes tillid, der er afgørende for bankens suc­ces og eksistensberettigelse i det hele taget.

Medarbejderne
Banken ønsker at skabe rammerne for et godt og udfordrende arbejdsliv for sine medarbejdere ved at fokusere på medarbejdernes kompetenceudvikling, uddannelse samt på trivsels- og sundhedsfremmende aktiviteter på arbejds­pladsen. Banken ønsker med disse fokusområder, at:

Sikre den enkelte medarbejders job­muligheder på såvel kort som lang sigt, samtidig med at det understøtter bankens forretningsmæssige udvikling, og

Skaber arbejds­glæde og trivsel, samtidig med at det modvirker sygdom og stress og deri­gennem fastholder/øger effektiviteten i banken.

Banken tilbyder medarbejderne gratis frugt og understøtter medarbejder­arrange­menter af både social og sportslig karakter. Disse aktiviteter vil fortsætte i 2018. Banken er meget opmærksom på, at der ikke er chikane på arbejdspladsen.

Banken arbejder meget bevidst på at fastholde medarbejderne – ikke mindst set i lyset af det lokalområde, banken befinder sig i, hvor medarbejderne vil have svært ved at finde nye jobs i samme branche. Fastholdelse af dygtige medarbejdere er også en fordel for banken, idet det skaber kontinuitet og reducerer omkostningerne til nyansættelser.

Banken har således indført:

Seniorpolitik, der letter overgangen til pen­sionist­til­vær­elsen – enten i form af en mulighed for nedsat arbejdstid og ansvar eller en for­længelse af ansættelsen ud over pensioneringstids­punktet

Mulighed for nedsat arbejdstid for medarbejdere, der i en periode har brug for ekstra fleksibilitet.

Misbrugspolitik, der tager hånd om medarbejdere, som er kommet ud i en form for misbrug for eksempel brug af euforiserende stoffer, alkohol eller ludomani.

Mulighed for tilskudsordninger – for eksempel fleksjobsordninger.

Tilbud om fleksibel arbejdstid og/eller brug af hjemme­arbejds­plad­ser for at opnå balance mellem arbejde og fritid. Tilsvarende tilbud om brug af mobiltelefon, mail og bærbare computere.

Forskellige typer af forsikringsordninger, f.eks. sundhedsforsikring, kollektiv ulykkesforsikring, røveriforsikring og arbejdsskadeforsikring på alle medarbejdere.

Lokalsamfundet
Banken blev stiftet den 9. februar 1907 under navnet: Lollands Handels- og Landbrugsbank. Stifterne var lokale landmænd og erhvervsdrivende fra Vestlolland. I 1977 antog banken navnet Lollands Bank.

Lollands Bank og Vordingborg Bank fusionerede den 20. december 2013 med Lollands Bank som den fortsættende bank.

Banken har aktuelt 6 filialer og 89 ansatte, så banken er stadig en lokalbank med stærke rødder i lokalsamfundet.

Med baggrund i bankens forankring i lokalområdet har banken et naturligt ønske om at understøtte udviklingen i området, og søger derfor at udnytte det indgående kendskab til lokalsamfundet, dets beboere og de erhvervsdrivende ved at forene ansvarlig kreditgivning og en redelig rådgivning til gavn for så­vel lokalsamfundet, kunderne og banken.

Herudover ønsker banken at være en aktiv medspiller i forhold til det lokale for­e­nings- og kulturliv. Banken støtter således den lokale sport og kultur, fordi banken tror på, at posi­tive relationer lønner sig, og fordi sports- og kulturoplevelser skaber sam­men­hold og bidrager til et sundt og rigt liv til gavn for lokalsamfundet.

Som tidligere år har banken også ydet en aktiv støtte til især lokale idrætsfor­eninger. Årligt får et stort antal klubber og foreninger økonomisk støtte af forskelligt art. I alt har banken således i lokalsamfundet samlet bidraget med økonomisk støtte for 871 t.kr. i 2017.

I 2018 vil banken i samme niveau fortsætte med denne økonomiske støtte til lokalsamfundet.

Miljø
Som bank og arbejdsplads tages et medansvar for miljøet ved at:

Yde attraktive udlån til energibesparende formål.

Der som arbejds­plads fokuseres på udvalgte områder som el-, vand- og varmeforbrug samt papirforbrug. Sidstnævnte ved, at det meste af bankens sagsbehandling og udgående post er lagt om til digital behandling og forsendelse.

CO2-udledningen kan nedbringes ved ændrede tran­sport­for­hold. Derfor arbejder banken med følgende initiativer:

Nedbringelse af rejseaktiviteter ved afholdelse af interne møder. Udover afvikling som telefonmøder anvendes skypemøder såvel internt som eksternt.

Krav om samkørsel i videst mulig omfang.

Medarbejderincitamenter til at cykle på arbejde.

Almen samfundsudvikling
Banken har gennem en årrække bekostet opsætning af et antal hjertestartere forskellige steder i bankens markedsområde.

Banken har i 2017 aktivt været involveret som optællingssted for velgørende or­gani­sa­tioners landsindsamlinger, herunder har stillet lokaler, medarbejdere m.m. til rådighed både i arbejdstiden, men typisk også uden for bankens normale åbningstid.

Banken har flere gange gennem året undervist på skoler om økonomisk forståelse og banken har ligeledes opfordret og stillet medarbejdere til rådighed for gældsrådgivningen ved Forbrugerrådet Tænk.

Rekruttering og mangfoldighed – etnicitet, alder, køn, handicap
Banken har fokus på ligestilling og mang­foldighed i banken ud fra en betragtning om, at der kan ligge et potentiale i at få nye med­ar­bejdere med en anden erfaringsbaggrund eller anden etnisk her­komst ansat i banken. Med­arbejder­sammen­sæt­ningen kan på den måde være med­virkende til at sætte nye kompetencer i spil og til at tiltrække andre typer af medarbejdere og kunder – og derigennem være med til at øge såvel rekrut­terings- som kunde­grund­laget.

Anti-korruption
Banken søger at have en høj standard i måden, der drives forretning på. Banken er desuden underlagt detaljerede regler, der skal sikre mod hvidvaskning, terror mv. I den forbindelse sikrer banken sig blandt andet behørig legitimation fra kunder i banken, ligesom der løbende sker en overvågning af usædvanlige transaktioner mv. Banken har ikke kendskab til tilfælde af korruption. Fokus på anti-korruption og forretningsetik understøtters bankens rolle som den tillidsfyldte personlige rådgiver for bankens kunder.

Fremtiden
Banken ønsker også i fremtiden at udvikle sit samfundsansvar. Banken vil derfor fortsat arbejde med at udvikle medarbejdere, bakke op om medarbejdernes sundhed og trivsel. Samtidig vil banken videreudvikle nye forbedringer på miljøforhold, hvor banken fortsat vil se på energiforhold og endvidere fortsat sætte nye mål for forbedringer på hele samfundsansvaret. Endeligt vil banken fortsætte med at være en aktiv medspiller i forhold til lokalsamfundet, hvor tid, handlekraft, lokalt engagement og personlige relationer vil være i højsædet.

Godkendelse
Anførte samfundsansvar er senest ajourført i februar 2018.