Offentliggjort den

Investerer du i investeringsforeninger vil du pr. 1. januar 2023 opleve at information om investeringsfonde bliver præsenteret i et nyt dokument med flere oplysninger om fondene, bl.a. forskellige afkastscenarier. Dette sker, for at styrke investorbeskyttelsen. Samtidig udgår nøgletallet Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) fra vores samarbejdspartneres hjemmesider. Du kan læse mere om det nye dokument i en guide hos Finans Danmark (åbner i nyt vindue).

Central Information erstatter Central Investorinformation, som investorer tidligere har fået præsenteret eller udleveret inden rådgivning om køb af investeringsfonde.

Vi har forsøgt at fremhæve de væsentligste ændringer herunder:

 1. Central Information (PRIIPs KID): Central Information erstatter Central Investorinformation og udvides med én side.
 2. Risikoklassificering: Skala fra 1-7 beholdes, men intervallerne til at fastlægge klassificeringen ændres.
 3. Omkostninger: ÅOP udgår og erstattes af nye oplysninger.
 4. Resultatscenarier: Der præsenteres fire afkastscenarier, som er skøn baseret på fondenes historiske risiko og offentliggjorte afkastforventninger fra Rådet for Afkastforventninger.
 5. ’Trafiklys’ udgår og erstattes af kompleks/ikke-kompleks-klassificering.

1. Central Information
Tidligere har investeringsfondes vigtigste oplysninger om afkast, omkostninger og risiko været oplyst i Central Investorinformation. Det nye dokument, der fremover blot kaldes Central Information, vil præsentere afkast og risiko på en ny og mere nuanceret måde, som bl.a. tager højde for forskellige investeringshorisonter og en ny måde at præsentere fondenes omkostninger på.

2. Risikoklassificering
Skala fra 1-7 beholdes, men metoden til at fastlægge klassificeringen ændres således, at skalaen kan rumme alle typer af produkter. Det vil normalt være forbundet med mindre risiko at investere i en investeringsforening eller kapitalforening i forhold til alle andre typer af finansielle produkter. Derfor vil de fleste investorer i investeringsforeninger og kapitalforeninger opleve, at risikoklassificeringen af deres investering falder pr. den 1. januar, hvor de nye regler træder i kraft. Det er dog ikke udtryk for en reel risikoreduktion, men er blot effekten af en anden beregningsmetode.

3. Omkostninger/ÅOP
I forbindelse med introduktionen af Central Information går begrebet ÅOP på pension. Der vil derfor ikke længere blive oplyst om Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) på fondene. I stedet gives der nye oplysninger om, hvor meget omkostningerne vil påvirke fondens afkast ved forskellige investeringshorisonter.

Herudover vil Central Information indeholde et nyt omkostningstal (markeret med rødt).

 • Løbende omkostninger
 • Engangsomkostninger
  • Omkostninger ved køb (emissionstillæg)
  • Omkostninger ved salg (indløsningsfradrag)
 • Transaktionsomkostninger

Central Information vil altså indeholde et nyt omkostningselement, som dækker over fondens direkte og indirekte transaktionsomkostninger. De direkte handelsomkostninger er eksempelvis omkostninger forbundet med køb og salg af værdipapirer. De indirekte omkostninger er omkostninger, som blandt andet omfatter, at der er forskel på købs- og salgskurser på de værdipapirer, som investeringsforeningen køber og sælger – såkaldte ’spreads’. Nogle værdipapirer er meget likvide og handles ofte. Her vil ’spreads’ være små. Andre er mindre likvide, og ’spreads kan derfor være større.

Som noget nyt vil man blive oplyst om, hvor meget omkostningerne vil påvirke afkastet ved to forskellige investeringshorisonter. Således vil man kunne se afkastforringelsen ved hhv. 1 år samt den anbefalede investeringsperiode.

De samlede omkostninger for en fond vil afhænge af produktets omkostningsstruktur, hvor meget man investerer i produktet, hvor længe man beholder produktet, og hvordan produktet performer. Dette forhold vil den nye omkostningsvisning tegne et billede af.

4. Resultatscenarier 
Som noget nyt vil Central Information indeholde resultatscenarier, også kaldet afkastscenarier. Der vil fremgå fire forskellige afkastscenarier, som har til formål at vise, hvor meget afkastet på fonden kan variere under forskellige markedsforhold. De fire scenarier er baseret på fondens historiske risiko. Afkastene vises på to forskellige investeringshorisonter – 1 år og den anbefalede investeringsperiode + 5 år – dog minimum 10 år. Baseret på fondens rullende 5 års-afkast i 10 års-perioden defineres de fire scenarier:

 • Stress-scenarie
 • Ufordelagtigt scenarie
 • Moderat scenarie
 • Fordelagtigt scenarie

5. “Trafiklys” udgår
Det såkaldte trafiklys udgår og erstattes af begreberne ’komplekse’ og ’ikke-komplekse’ produkter. Produkter, der tidligere blev kategoriseret ’grøn’ og ’gul’ vil fremover blive kategoriseret som ’ikke-komplekse’, mens de produkter, der tidligere var i kategorien rød, fremover vil blive kategoriseret som ’komplekse’.