I medfør af § 70a i lov om finansiel virksomhed skal banken have en skriftlig politik, som sikrer og fremmer en sund virksomhedskultur.

Formålet med politikken er at efterleve lovens krav samt være med til at sikre og fremme en sund virksomhedskultur i banken med henblik på at forebygge, at banken misbruges til hvidvask, terror-finansiering samt anden finansiel kriminalitet.

Med nærværende politik vil banken:

 • Forebygge hvidvask og anden økonomisk kriminalitet.
 • Fremme høje etiske og faglige standarder.
 • Afspejle en passende balance mellem bankens mål for indtjening og hensynet til overholdelse af regulering.
 • Reducere de risici, som banken er eksponeret for i forhold til bl.a. at medvirke eller blive misbrugt til hvidvask og anden økonomisk kriminalitet.
 • Reducere de risici, der indebærer operationelle og omdømmemæssige risici.
 • Fremme et miljø med åben kommunikation og stimulere en konstruktiv kritisk holdning blandt bankens ansatte.
 • Udtrykke bankens forventninger til de ansattes adfærd og medvirken til bl.a. at forebygge hvidvask og anden økonomisk kriminalitet.
 • Indeholde tydelige anvisninger til bankens ansatte.

Definitioner

 • Hvidvask defineres som:
 • Politikken fastlægger på alle niveauer de overordnede rammer for virksomhedskulturen i banken.
 • Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andres del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.
 • Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte eller midlerne fra en strafbar lovover-trædelse.
 • Forsøg på eller medvirken til ovenstående.

Anden økonomisk kriminalitet skal forstås i ordets bredeste forstand og omfatter som minimum, men er ikke begrænset til, skatteunddragelse, udbyttesvindel og/eller terrorfinansiering.

Terrorfinansiering defineres som:

 • Direkte eller indirekte at yde støtte til terrorfinansiering.
 • Direkte eller indirekte at tilvejebringe eller indsamle midler til terrorfinansiering.
 • Direkte eller indirekte at stille penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre ydelser til rådighed for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger omfattet af straffeloven.

Værdier, adfærd og kommunikation

Banken sikrer altid en passende balance mellem mål for indtjening og hensynet til overholdelse af reglerne, og vil ikke medvirke til eller blive misbrugt til hvidvask, terrorfinansiering eller anden øko-nomisk kriminalitet. Der skal i den henseende ikke kunne udtales berettiget kritik af bankens måde at drive pengeinstitutvirksomhed på, herunder bankens ansattes adfærd.

Det er derfor – uanset ansættelsesniveau – uforeneligt med ansættelse i banken at medvirke til eller forsøge at medvirke til hvidvask, terrorfinansiering eller anden form for økonomisk kriminalitet.

Alle ansatte i banken forventes at have en kritisk tilgang til mistænksomme forhold i deres virke og skal have reel mulighed for, og kunne føle sig trygge ved at henvende sig til de øverste ledelsesnive-auer angående kendskab til eller mistanke om mistænkelige forhold uden repressalier.

Herudover anvender banken en whistleblower ordning der anonymt giver alle bankens ansatte mulig-hed for at indberette mistænkelige forhold.

Fastlæggelse, tilsyn og redegørelse

Bankens bestyrelse er ansvarlige for fastlæggelsen og opdateringen af politikken.

Politikken fastlægges i overensstemmelse med bankens forretningsmodel.

Bestyrelsen sikre, at bestyrelsen samlet er i besiddelse af tilstrækkelig viden og erfaring til at kunne fastlægge politikken.

Bestyrelsen fører tilsyn med, at bankens direktør iagttager sine forpligtelser i forhold til politikken.

Opdatering

Politikken gennemgås og opdateres løbende efter behov, dog mindst en gang årligt.

Efterlevelse, kontrol og rapportering

Banken direktør er ansvarlig for, at politikken er implementeret og efterleves.

Med henblik på at sikre politikkens effektive implementering og efterlevelse sørger bankens direktør for, at der fastlægges klare, tydelige og veldokumenterede procedurer, som sikrer, at politikken er kendt og efterleves af alle bankens ansatte.

På samme måde sikrer bankens direktør, at:

 • Bankens ansatte løbende bliver bekendt med eventuelle opdateringer af politikken.
 • Bankens ansatte ved ansættelse bliver bekendt med politikken.
 • Der føres kontrol med, at politikken efterleves af alle bankens ansatte.

Herved sikres det, at politikken forankres og har gennemslagskraft i hele banken.

Bankens direktør rapporterer mindst en gang årligt til bestyrelsen om politikkens implementering og efterlevelse i banken.

Vedtaget

Bankens politik for sund virksomhedskultur fastsættes af bestyrelsen og revurderes mindst en gang årligt.

Bestyrelsen

Vedtaget den 19. juni 2019