Offentliggjort den

Vi kvitterer for den flotte titel som ”Årets mindre bank” som vi fik i juni måned med at offentliggøre et flot halvårsresultat for 2021. At opnå titlen som ”Årets mindre bank” vidner om en stærk lokalbank i vores område med en stor opbakning, hvilket bankens ledelse er meget tilfredse med. I halvårsrapporten fremgår det, at resultatet før skat, er øget fra 30,5 mio. kr. i samme periode sidste år til nu 50,9 mio. kr. Et godt afkast af specielt bankens aktiebeholdning sammenlignet med sidste år, og tilbageførsler på nedskrivninger på udlån og garantier, er den primære årsag til det flotte resultat.

Basisindtjeningen falder med 3,6 mio. kr. hvilket er helt i overensstemmelse med de forventninger, der blev offentliggjort i forbindelse med bankens årsrapport for 2020. En god aktivitet omkring boligfinansiering og investeringer blandt bankens kunder sikrer, sammen med renteindtægter af indlån, at basisindtjeningen fortsat er på et godt og tilfredsstillende niveau i banken.

Bankens samlede forretningsomfang øges fortsat og udgør nu næsten 9 mia. kr. Stigningen på 724 mio. kr. gennem det seneste år er blandt andet drevet af indlån og garantistillelser. Et øget fokus på investeringsområdet medfører, at værdien af kundernes værdipapirer i depot ligeledes øges. I lighed med den øvrige befolkning, så øger bankens kunder omfanget af indlån, og der bliver dermed også plads til øgede investeringer i værdipapirer.

Kapitalprocenten udgør nu 21,1%. Med en kapitaloverdækning på 6,7 % har banken dermed et solidt kapitalgrundlag.

COVID-19 pandemien har fortsat ikke i væsentligt omfang resulteret i tab på kundernes udlån og garantier. Vores kunder har generelt en god økonomi med fornuftig opsparing og et stigende disponibelt beløb. Men det skal dog tilføjes, at der fortsat er usikkerhed omkring en ny hverdag, efter at flere af de statslige støtteordninger er forlænget i starten af 2021, og først udfases i løbet af 2022. Endnu kender vi ikke de langsigtede kreditmæssige konsekvenser af COVID19-pandemien, men vi har forsøgt at tage højde for udfordringerne ved at fastholde de tidligere afsatte i alt 18 mio. kr. i ledelsesmæssigt skøn.

Lollands Bank fremsendte allerede i juli måned en opjustering af resultatet før skat. Bankens ledelse forventer nu et resultat før skat i niveauet 65-70 mio. kr. mod tidligere 50-55 mio. kr. Forventningerne til basisindtjeningen fastholdes. Lavere nedskrivninger end forventet ved budgetlægningen kombineret med positive kursreguleringer, har udløst opjusteringen.

Hele halvårsrapporten kan ses her.