Offentliggjort den

Vi har i dag offentliggjort halvårsrapporten dækkende perioden 1. januar til 30. juni 2020. Bankens ledelse er godt tilfreds med en øget basisindtjening i en periode, hvor COVID-19 pandemien har medført, at store dele af verden, herunder det danske samfund har været lukket ned, hvilket naturligvis har haft en indirekte betydning for banken. Der er fortsat en god aktivitet især omkring boligfinansiering blandt bankens kunder, udtaler direktør Allan Aaskov, som en forklaring på den øgede basisindtjening.

Lollands Bank opnår i første halvår et resultat før skat på 30,5 mio. kr. og efter skat på 23,7 mio. kr.

Resultatet før skat er 8,5 mio. kr. lavere end samme periode af 2019, hvor vi opnåede et resultat før skat på 39,0 mio. kr. I forhold til 1. kvartal af dette år, har det finansielle marked i 2. kvartal rettet sig. Specielt på bankens beholdning af noterede aktier, er det tabte vundet tilbage. 1. halvår af 2020 afsluttes med samlede positive kursreguleringer på 0,2 mio. kr. mod et tab på 11,4 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal i år. Det er samtidig positivt at konstatere, at tab og nedskrivninger på udlån og garantidebitorer fortsat er på et meget lavt niveau i første halvår af 2020.

Vores udlån er faldet med 32,9 mio. kr. siden udgangen af 1. halvår 2019. Udlånsfaldet skal dog ses i sammenhæng med at de samlede garantistillelser tilsvarende er øget med 91,3 mio.kr. Det samlede forretningsomfang med bankens godt 30.000 kunder er derfor øget. Det er glædeligt, fortsat at kunne berette om tilgang af kunder i den lokale banks markedsområde dækkende Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland.

COVID-19 pandemien har endnu ikke resulteret i væsentlige tab og nedskrivninger på udlån og garantidebitorer. Bankens ledelse vurderer, at de samlede nedskrivninger er tilstrækkelige til at afdække den nuværende kreditrisiko. Bankens ledelse forventer imidlertid, at der kan opstå et yderligere behov for nedskrivninger i de kommende kvartaler, udtaler bankens direktør Allan Aaskov. – Indtil nu har vores kunder klaret den opståede økonomiske situation uden væsentlige udfordringer. Men der hersker fortsat en usikkerhed omkring en ny hverdag efter, at de statslige støtteordninger udfases, herunder den nuværende indefrysning/udskydelse af virksomhedernes betaling af skat og moms. I Lollands Bank kender vi ikke de langsigtede kreditmæssige konsekvenser af COVID19-pandemien. Derfor ser vi fortsat en risiko for øgede nedskrivninger og hensættelser i de kommende kvartaler, ligesom der kan være usikkerhed omkring udviklingen på de finansielle markeder. Nedjusteringen af resultatet før skat til et resultat i niveauet 30-40 mio. kr. i forbindelse med offentliggørelsen af perioderegnskabet for 1. kvartal af dette år fastholdes derfor, afslutter Allan Aaskov.

Læs halvårsrapporten for 2020 her