Offentliggjort den

Bankens ledelse kan nu se  tilbage på et år der, trods nye begreber som Covid-19 pandemi, nedlukning og afstand, har været endnu et godt år. Et år, hvor det igen er lykkedes at øge bankens basisindtjening – og denne gang med hele 6,7 mio. kr.

Der er fortsat en god aktivitet især omkring boligfinansiering og på formueområdet. Derudover er et godt afkast på specielt bankens aktiebeholdning sammen med lave nedskrivninger på udlån og garantier årsagen til, at bankens resultat før skat øges til 77,7 mio. kr. mod sidste års 65,0 mio. kr. Kapitalprocenten udgør nu 24,2% og en kapitaloverdækning på 9,6% danner rammen for et solidt kapitalgrundlag.

COVID-19 pandemien har endnu ikke resulteret i væsentlige tab og nedskrivninger på bankens udlån og garantidebitorer. Bankens ledelse vurderer, at de samlede nedskrivninger er tilstrækkelige til at afdække den nuværende kreditrisiko. Indtil nu har vores kunder klaret den opståede økonomiske situation uden væsentlige udfordringer. Men der hersker fortsat en vis usikkerhed omkring en ny hverdag efter, at de statslige støtteordninger udfases, herunder den nuværende indefrysning og udskydelse af virksomhedernes betaling af skat og moms. I Lollands Bank kender vi ikke de langsigtede kreditmæssige konsekvenser af COVID19-pandemien, men banken har forsøgt at tage højde for udfordringerne ved at afsætte i alt 18 mio. kr. i ledelsesmæssige skøn. Dette beløb indgår i de samlede resultatførte nedskrivninger, der for 2020 udgør 4,0 mio. kr. mod sidste års 14,5 mio. kr.

Bankens ledelse indstiller i øvrigt til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte i denne omgang.

Banken har valgt at følge myndighedernes henstilling om tilbageholdenhed med udbetaling af udbytte. I den forbindelse er det væsentligt at nævne, at banken som et af de få pengeinstitutter udbetalte udbytte i 2020.

For 2021 forventer Lollands Bank en basisindtjening i niveauet 50-55 mio.kr. Budgettet som danner grundlag for forventningen er udarbejdet ud fra en række forudsætninger omkring Covid-19 pandemiens fortsatte udfordringer.

Bankens direktør Allan Aaskov glæder sig over, fortsat at kunne berette om tilgang af nye kunder og han ser frem til, forhåbentlig snart igen at kunne åbne dørene for kunderne til bankens filialer.

Årsrapporten for 2020 kan læses her.